ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά
Διαχείριση δημόσιων πόρων

Σε ένα Kράτος Δικαίου πραγματικής διαφάνειας και λογοδοσίας, η κυβέρνηση και οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να δαπανούν το δημόσιο χρήμα εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία ώστε αυτό να μην κατασπαταλείται και να μην καταλήγει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που απολαμβάνουν προνομιακές και πελατειακές σχέσεις με την εξουσία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Κοινοβουλευτική Ανοιχτότητα και Διαφάνεια Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά
Διεθνής Διαφάνεια 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς – 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ το 2023 – Ελλάδα