ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά
Διαχείριση δημόσιων πόρων

Σε ένα Kράτος Δικαίου πραγματικής διαφάνειας και λογοδοσίας, η κυβέρνηση και οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να δαπανούν το δημόσιο χρήμα εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία ώστε αυτό να μην κατασπαταλείται και να μην καταλήγει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που απολαμβάνουν προνομιακές και πελατειακές σχέσεις με την εξουσία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ