ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 10 • 2021

Υπόθεση Farooq και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της ΕΣΔΑ

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Farooq και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της ΕΣΔΑ
17 • 10 • 2021

Στην υπόθεση Farooq και λοιποί κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση των άρθρων 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) της ΕΣΔΑ, λόγω των κακών συνθηκών κράτησης στις φυλακές Κέρκυρας και την απουσία εντός του εθνικού δικαίου κάποιου πραγματικού ενδίκου μέσου που να επιτρέπει στους προσφεύγοντες να παραπονεθούν για την παραβίαση του άρθρου 3.

το άρθρο 3 (Απαγόρευση των βασανιστηρίων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ) αναγνωρίζεται το απόλυτο δικαίωμα να μην υποβάλλεται κάποιος σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση απάνθρωπη ή εξευτελιστική. Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται μία από τις θεμελιώδεις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών (βλ. περισσότερα για το περιεχόμενο του άρθρου 3 σε 12). 

Για να συμβαδίζουν οι συνθήκες κράτησης με τις επιταγές του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι α) τα άτομα κρατούνται σε συνθήκες συμβατές με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, β) ο τρόπος και η μέθοδος εκτέλεσης των στερητικών της ελευθερίας ποινών δεν υποβάλλει τα άτομα αυτά σε τέτοια εξάντληση ή δοκιμασία που να υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο των δεινών που είναι σύμφυτα με την κράτηση, καθώς και γ) ότι η υγεία και η ευημερία των ατόμων αυτών διασφαλίζονται επαρκώς, ιδίως με την παροχή της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας (βλ. περισσότερα σε 1, 2). 

Ακόμα, το άρθρο 13 (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) της ΕΣΔΑ καθιερώνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα του από αυτά που αναγνωρίζονται στην ΕΣΔΑ να προσφύγει με τρόπο αποτελεσματικό ενώπιον των εθνικών αρχών και ταυτόχρονα επιβάλλει την υποχρέωση στο κράτος να προβλέψει τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και μέσα για το σκοπό αυτό (βλ. περισσότερα για το περιεχόμενο του άρθρου 13 σε 12 ). Η μη ύπαρξη στο εθνικό δίκαιο μίας πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής που να επιτρέπει στα άτομα να παραπονεθούν για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται έχει επίσης αποτελέσει πολλές φορές την βάση για την καταδίκη της Ελλάδας για την παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) στην υπόθεση Farooq και λοιποί κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγών 4412/18, 4415/18, 8202/18).

Η συγκεκριμένη υπόθεση προέκυψε από τρεις προσφυγές, οι οποίες κρίθηκε σκόπιμο να συνεκδικασθούν λόγω της ομοιότητάς τους. Οι προσφεύγοντες παραπονέθηκαν για τις κακές συνθήκες κράτησης που επικρατούσαν στις φυλακές της Κέρκυρας (βλ. τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης σχετικά με την επιφάνεια προσωπικού χώρου που αντιστοιχούσε σε κάθε κρατούμενο και τα καταγγελλόμενα προβλήματα) και την απουσία μίας πραγματικής προσφυγής που να τους επιτρέπει να παραπονεθούν για τις συνθήκες αυτές. 

Το ΕΔΔΑ, λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν την έλλειψη προσωπικού χώρου και αναφέροντας ότι από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ενώπιόν του δεν προκύπτει κάποιο γεγονός ή επιχείρημα ικανό να το πείσει να καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο του παραδεκτού και βασίμου των όσων υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 3 (λόγω των κακών συνθηκών κράτησης) και 13 (λόγω του ότι οι προσφεύγοντες δεν διέθεταν κάποιο πραγματικό ένδικο βοήθημα προκειμένου να παραπονεθούν για τις εν λόγω συνθήκες) της ΕΣΔΑ. 

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου. 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα.

Στην υπόθεση Farooq και λοιποί κατά Ελλάδας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι τα δικαιώματα των προσφευγόντων παραβιάστηκαν, εξαιτίας των κακών συνθηκών κράτησης που επικρατούσαν στις φυλακές Κέρκυρας και της απουσίας από το εθνικό δίκαιο ενός πραγματικού ενδίκου μέσου που να τους επιτρέπει να παραπονεθούν για τις συνθήκες αυτές. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ