ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
HumanRights360 12 • 12 • 2021

Σημαντικά προσκόμματα ή/και έλλειψη πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου μέσω Skype

HumanRights360
Σημαντικά προσκόμματα ή/και έλλειψη πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου μέσω Skype
12 • 12 • 2021

Η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου μέσω Skype για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην ηπειρωτική χώρα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα αφενός να μην εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση στο άσυλο όπως επιτάσσει η νομοθεσία κι αφετέρου οι ενδιαφερόμενοι να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, στερούμενοι της πρόσβασης ακόμα και σε ζωτικές υπηρεσίες (στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α.), υπό το διαρκή κίνδυνο σύλληψης κι επιβολής διοικητικής κράτησης αλλά και υπό τον κίνδυνο να επιστραφούν σε χώρα όπου η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο, χωρίς να έχει αξιολογηθεί από τις αρμόδιες Αρχές η υπόθεσή τους.

Το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και η χορήγησή του σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων αποτελεί διεθνή υποχρέωση για τα συμβαλλόμενα κράτη. Το δικαίωμα στο άσυλο κατοχυρώνεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32/ΕΕ, (Άρθρο 6 παρ. 2 Οδηγία 2013/32/ΕΕ) τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε το πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας να έχει πραγματική δυνατότητα να την καταθέσει το ταχύτερο δυνατό, ενώ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, (Άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 4636/2019)  εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να προβαίνουν, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων της αίτησης και στη συνέχεια να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην πλήρη καταγραφή της σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την μερική καταγραφή της αίτησης. 

Συγκεκριμένα, τόσο από την ίδια εμπειρία των επαγγελματιών στο πεδίο όσο κυρίως από τους ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων ατόμων, οι προσπάθειες για σύνδεση με την Υπηρεσία Ασύλου μέσω Skype διαρκεί πολλές φορές ακόμα και περισσότερο από 1 έτος ή 14 μήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να παραμένουν στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα και χωρίς δυνατότητες υποστήριξης και πρόσβασης σε ζωτικές υπηρεσίες που δικαιούνται να απολαμβάνουν εν γένει οι αιτούντες/αιτούσες άσυλο (π.χ. στέγαση, οικονομικό βοήθημα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην εργασία κ.α.). Περαιτέρω, ως άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπό το διαρκή κίνδυνο να τεθούν σε διοικητική κράτηση ή ακόμη και να επιστραφούν σε χώρα όπου η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Ακόμα, η αναποτελεσματικότητα της πρόσβασης στο άσυλο μέσω Skype εκθέτει συχνά τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο εκμετάλλευσης, καθώς συχνά αναζητούν ιδιαίτερα επικίνδυνους τρόπους για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η «αποτελεσματική» κι η «έγκυρη» πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου αποτελεί αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους απορρέουσα τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και από το εθνικό δίκαιο. Οι τεράστιες δυσκολίες που συναντώνταν, τουλάχιστον έως το τέλος του 2021, στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου μέσω Skype, ιδίως τη στιγμή που δε δίνονταν άλλες εναλλακτικές για υποβολή αίτησης ασύλου από τους  ενδιαφερόμενους, ουσιαστικά αποτέλεσε συχνά καταστρατήγηση του ίδιου του θεμελιώδους  δικαιώματος στο άσυλο. Δυστυχώς, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων συχνά υπήρξε καταστροφικός. 

 

Συνολικά, η διαδικασία μέσω Skype, δημιούργησε ένα σημαντικό κενό στη θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας για παροχή προσωρινής νομικής προστασίας σε όσους κι όσες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και στις συνακόλουθες  υλικές συνθήκες υποδοχής που δικαιούται να απολαμβάνει κάθε αιτών/αιτούσα άσυλο, παρά την επείγουσα ανάγκη των ανθρώπων αυτών για ασφάλεια και υποστήριξη. Η δημιουργία ενός εχθρικού και αδιάφορου συστήματος ασύλου που εξωθεί ουσιαστικά τους ανθρώπους να ζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε επικίνδυνες κι επισφαλείς συνθήκες αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την σκληρή στρατηγική αποτροπής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση με κάθε κόστος.

Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ