ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 11 • 2019

Υπόθεση Παπαγεωργίου και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Παπαγεωργίου και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση
01 • 11 • 2019

Στην υπόθεση Παπαγεωργίου και λοιποί κατά Ελλάδας, το ΕΔΔΑ εξετάζοντας τη συμβατότητα της διαδικασίας απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφευγόντων βάσει του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι κρατικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν στον τομέα της ατομικής συνείδησης και να εξακριβώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου ή να το υποχρεώνουν να αποκαλύψει τις πεποιθήσεις που έχει σχετικά με πνευματικά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (δικαίωμα στην εκπαίδευση) «Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων  αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις». Το δεύτερο ως άνω εδάφιο του άρθρου 2 αφορά μεταξύ άλλων μία συγκεκριμένη πτυχή της ελευθερίας της θρησκείας και δη το δικαίωμα των γονέων να διασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών τους θα λάβει χώρα σε συμφωνία με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις (βλ. περισσότερα για το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου σε 1, 2). 

Το ΕΔΔΑ αφού α) επέλεξε να εξετάσει τις υποθέσεις κυρίως από τη σκοπιά του άρθρου 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (και δη του δεύτερου εδαφίου), όπως αυτό ερμηνεύεται υπό το φως και του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ (βλ. παρ. 35-39), β) θεώρησε ότι το κύριο ζήτημα που τίθεται στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι αυτό της υποχρέωσης των γονέων να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι τα τέκνα τους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών και γ) υπενθύμισε ότι η ελευθερία εκδήλωσης των πεποιθήσεων περιλαμβάνει και μία αρνητική διάσταση, δηλαδή το δικαίωμα του ατόμου να μην εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και να μην υποχρεώνεται σε συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα ως προς το αν έχει- ή δεν έχει- τέτοιες πεποιθήσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρξε παραβίαση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το σύστημα απαλλαγής των παιδιών από το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να επιβάλλει ένα απαράδεκτο βάρος στους γονείς με κίνδυνο έκθεσης ευαίσθητων πλευρών της προσωπικής τους ζωής και ότι η  υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης ισοδυναμεί με εξαναγκασμό των γονέων να υιοθετήσουν μια συμπεριφορά από την οποία θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι οι ίδιοι και τα τέκνα τους έχουν – ή δεν έχουν – συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Where is the problem with the rule of law?

Parents can demand that the State respect their religious and philosophical beliefs. The second paragraph of Article 2 of the First Additional Protocol to the ECHR aims to ensure pluralism in education, which is essential for the maintenance of a “democratic society” within the meaning of the Convention.

The freedom of expression of beliefs also includes the right of individuals not to disclose their religion or religious beliefs. In this case, the ECtHR found that the obligation to submit a declaration stating that the children are not Christian Orthodox in order to exempt them from religious education classes constituted a violation of the second paragraph of Article 2 of the First Additional Protocol. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ