ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 10 • 2021

Υπόθεση Ματάλας κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Ματάλας κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ
08 • 10 • 2021

Στην υπόθεση Ματάλας κατά Ελλάδας, το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα για την παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ειδικότερα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λόγοι που επικαλέστηκαν τα εθνικά δικαστήρια για να δικαιολογήσουν την επέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και την καταδίκη του προσφεύγοντος από τα ποινικά δικαστήρια δεν ήταν προσήκοντες και επαρκείς. Το γεγονός αυτό καθιστά την συγκεκριμένη επέμβαση των εθνικών αρχών μη αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία και κατά συνέπεια παραβιάζεται το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. 

Η ελευθερία της έκφρασης, όπως το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ), αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδό της και την ανάπτυξη κάθε ανθρώπου. Τα κράτη οφείλουν όχι μόνο να απέχουν από επεμβάσεις στο συγκεκριμένο δικαίωμα αλλά παράλληλα οφείλουν να λαμβάνουν και μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του. Οι περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά και η ανάγκη για τυχόν περιορισμούς του δικαιώματος πρέπει να αποδεικνύεται πειστικά. Ειδικότερα, η όποια επέμβαση δημόσιας αρχής στο δικαίωμα της έκφρασης πρέπει να προβλέπεται από το νόμο, να είναι απαραίτητη για μια δημοκρατική́ κοινωνία και μέσω αυτής να επιδιώκεται κάποιος από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπός. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΔΔΑ) εξετάζει την επέμβαση αυτή και αποφασίζει αν είναι ανάλογη προς το θεμιτό σκοπό που επιδιώκεται και αν οι λόγοι που επικαλούνται οι εθνικές αρχές για να τη δικαιολογήσουν είναι κρίσιμοι και επαρκείς. Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν ισχύει, τότε κρίνεται ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 10 (βλ. περισσότερα για τα ανωτέρω ζητήματα σε οδηγό για το άρθρο 10 της Σύμβασης, εισήγηση Χ. Ράμμου  και διπλωματική εργασία Κ. Λύρα-Χατζή).

Στις 25 Μαρτίου 2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Ματάλας κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 1864/18), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε στη συγκεκριμένη περίπτωση το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ της ΕΣΔΑ. Δείτε την απόφαση όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εδώ, όπως αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων HUDOC εδώ και το δελτίο τύπου του ΕΔΔΑ για τη συγκεκριμένη υπόθεση εδώ

Ο προσφεύγων, διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας, καταδικάστηκε από τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια για τη συκοφαντική δυσφήμηση της πρώην νομικής συμβούλου της εταιρείας, Λ.Π.. Πιο συγκεκριμένα, ο προσφεύγων της είχε αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία στην οποία χαρακτήριζε τη συμπεριφορά της ως «αντιεπαγγελματική και αντιδεοντολογική» και την επέπληττε διότι, κατά τη γνώμη του, τον είχε ενημερώσει πλημμελώς σχετικά με τις νομικές υποθέσεις της εταιρείας. Για το περιεχόμενο της εν λόγω εξώδικης δήλωσης η Λ. Π. κατέθεσε το 2008 μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και ο προσφεύγων καταδικάστηκε τελικά (το έτος 2017) σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή. 

Ως εκ τούτου, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλέστηκαν τα εθνικά δικαστήρια για να δικαιολογήσουν την επέμβαση στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος δεν ήταν «προσήκοντες και επαρκείς» και ότι «η επέμβαση στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος δεν ήταν «αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία»». Για το λόγο αυτό έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος του προσφεύγοντος στην ελευθερία της έκφρασης και κρίθηκε ότι η Ελλάδα οφείλει να καταβάλει στον προσφεύγοντα 9.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 4.200 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

 Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα. 

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος παραβιάστηκε. Οι εθνικές αρχές (εν προκειμένω τα ποινικά δικαστήρια) επέβαλαν στον προσφεύγοντα μία στερητική της ελευθερίας ποινή για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης χωρίς επαρκή αιτιολογία/δικαιολογία. Με τον τρόπο αυτό έλαβε χώρα μία επέμβαση  στο δικαίωμα της  ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος, η οποία δεν ήταν αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία και ως εκ τούτου παραβιάστηκε το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ