ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 – ΕΑΔ
29 • 06 • 2021

Η ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής διαρθρώνεται ως εξής:

  1. Οργάνωση και Λειτουργία
  2. Απολογισμός Κύριων Δραστηριοτήτων
  3. Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2021

 

Στην πρώτη ενότητα αποτυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, η οργανωτική δομή και τα δημογραφικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής. Επίσης, περιγράφονται οι βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της οργανωσιακής αλλαγής, η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 με βασικούς άξονες:
• Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Προτυποποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
• Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τον απολογισμό των κύριων δραστηριοτήτων στους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης:
• Ελεγκτικό Έργο Μ.Ε.Ε. και Επιχειρησιακή Λειτουργία Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
• Ενίσχυση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας
• Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση

Στην ίδια ενότητα παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) 2018-2021, το σχέδιο αξιολόγησής του, καθώς και η αρχική αποτύπωση της δομής και της λογικής παρέμβασης του νέου Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025.

Στο τέλος της ίδιας ενότητας αναφέρεται η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, ενώ συνοψίζονται και τα βασικότερα σημεία των αξιολογήσεων στις οποίες συμμετέχει η Αρχή.

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζεται ο προγραμματισμός των βασικότερων έργων και δράσεων για το 2021 που εκτείνονται σε όλους τους πυλώνες της επιχειρησιακής λειτουργίας της Αρχής.

Πηγή: aead.gr

Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ