ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2022

Υπόθεση Μπαρμαξίζογλου κ.α. κατά Ελλάδας- Καταδίκη για παραβίαση των άρθρων 14 και 8 της ΕΣΔΑ

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Μπαρμαξίζογλου κ.α. κατά Ελλάδας- Καταδίκη για παραβίαση των άρθρων 14 και 8 της ΕΣΔΑ
01 • 12 • 2022

Στην υπόθεση Μπαρμαξίζογλου κ.α. κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη χώρα για παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, καθώς πριν από την δημοσίευση του ν. 4356/2015 τα ομόφυλα ζευγάρια είχαν μη δικαιολογημένα αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 3719/2008 για το σύμφωνο συμβίωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΣΔΑ), «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων».

Επικαλούμενοι το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ ισχυρίστηκαν ειδικότερα ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και ότι υπήρξε αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών. 

Το ΕΔΔΑ αφού κήρυξε παραδεκτή την προσφυγή ως προς τους προσφεύγοντες υπ’ αριθμ. 1 έως 148, 150 έως 226 και 228 έως 324 και παρέπεμψε στις γενικές αρχές που προσδιόρισε στην απόφαση Βαλλιανάτος και λοιποί κατά Ελλάδας (βλ. την εν λόγω απόφαση σε 1, 2), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 όσον αφορά τους ως άνω προσφεύγοντες, αναφέροντας αφενός ότι δεν διαπίστωσε κάποιο γεγονός ή επιχείρημα ικανό να το πείσει να καταλήξει σε συμπέρασμα διαφορετικό από εκείνο της υπόθεσης Βαλλιανάτος και αφετέρου ότι η Κυβέρνηση δεν προσκόμισε βάσιμους και πειστικούς λόγους ικανούς να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3719/2008 (όπως αυτός ίσχυε πριν την δημοσίευση του ν. 4356/2015).

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα. 

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 λόγω της (μέχρι και την δημοσίευση του ν. 4356/2015) μη δικαιολογημένης εξαίρεσης των ομόφυλων ζευγαριών από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3719/2008 για το σύμφωνο συμβίωσης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ