ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Σοφία Παπαδήμα 27 • 10 • 2022

Υπόθεση Κίτσος κατά Ελλάδος – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 10 της Ε.Σ.Δ.Α.

Σοφία Παπαδήμα
Υπόθεση Κίτσος κατά Ελλάδος – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 10 της Ε.Σ.Δ.Α.
27 • 10 • 2022

Στην υπόθεση Kίτσος κατά Ελλάδας, το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα για την παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ειδικότερα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λόγοι που επικαλέστηκαν τα εθνικά δικαστήρια για να δικαιολογήσουν την επέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και την καταδίκη του προσφεύγοντος από τα ποινικά δικαστήρια δεν ήταν προσήκοντες και επαρκείς. Το γεγονός αυτό καθιστά την συγκεκριμένη επέμβαση των εθνικών αρχών μη αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία και κατά συνέπεια παραβιάζεται το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.

Η ελευθερία της έκφρασης, όπως το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ), αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδό της και την ανάπτυξη κάθε ανθρώπου. Τα κράτη οφείλουν όχι μόνο να απέχουν από επεμβάσεις στο συγκεκριμένο δικαίωμα αλλά παράλληλα οφείλουν να λαμβάνουν και μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του. Οι περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά και η ανάγκη για τυχόν περιορισμούς του δικαιώματος πρέπει να αποδεικνύεται πειστικά. Ειδικότερα, η όποια επέμβαση δημόσιας αρχής στο δικαίωμα της έκφρασης πρέπει να προβλέπεται από το νόμο, να είναι απαραίτητη για μια δημοκρατική́ κοινωνία και μέσω αυτής να επιδιώκεται κάποιος από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπός. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΔΔΑ) εξετάζει την επέμβαση αυτή και αποφασίζει αν είναι ανάλογη προς το θεμιτό σκοπό που επιδιώκεται και αν οι λόγοι που επικαλούνται οι εθνικές αρχές για να τη δικαιολογήσουν είναι κρίσιμοι και επαρκείς. Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν ισχύει, τότε κρίνεται ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 10 (βλ. περισσότερα για τα ανωτέρω ζητήματα σε οδηγό για το άρθρο 10 της Σύμβασης, εισήγηση Χ. Ράμμου  και διπλωματική εργασία Κ. Λύρα-Χατζή).

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. επί της προσφυγής Κίτσος κ. Ελλάδος (αρ. προσφυγής 21793/14), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε στη συγκεκριμένη περίπτωση το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Το κείμενο της απόφασης όπως έχει μεταφραστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορεί κανείς να βρει εδώ, και εδώ στο πρωτότυπο κείμενό της, όπως αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων του Ε.Δ.Δ.Α.. 

Η προσφυγή αφορά την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος μέσω της ποινικής καταδίκης του για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης του άρθρου 363 του Ποινικού Κώδικα. Η κατηγορία σε εφετειακό βαθμό μετατράπηκε στο αδίκημα της απλής δυσφήμισης του αρ. 362 Π.Κ.. Η δευτεροβάθμια καταδίκη του προσφεύγοντα επικυρώθηκε και σε αναιρετικό βαθμό από τον Άρειο Πάγο. 

Επανερχόμενο στις αρχές που αποκρυστάλλωσε στην απόφασή του για καταδίκη της Ελλάδας επί της προσφυγής Μπαλάσκας κ. Ελλάδος (αρ. 73087/17, §§ 36-39, 5 Νοεμβρίου 2020, βρείτε εδώ το αντίστοιχο άρθρο του govwatch), το Ε.Δ.Δ.Α. διαπίστωσε τα εξής:

  • οι παρατηρήσεις του προσφεύγοντος περιείχαν έναν συνδυασμό πραγματικών δηλώσεων και αξιολογικών κρίσεων οι οποίες είχαν κάποια πραγματική βάση, γεγονός που τα εγχώρια δικαστήρια δεν αξιολόγησαν επαρκώς, καθώς αρκέστηκαν στο κατά πόσον οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ικανές να προκαλέσουν βλάβη στα δικαιώματα προσωπικότητας και την υπόληψη των κατηγόρων του προσφεύγοντος, χωρίς να εκτιμήσουν πώς η ποινική τους καταδίκη και η απομάκρυνση από τα καθήκοντά τους κηδεμόνα επηρέασαν τις κατηγορίες κατά του προσφεύγοντος
  •  επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια δεν έλαβαν υπόψη το πλαίσιο εντός του οποίου έγιναν οι δηλώσεις, καθώς, κατά την άποψη του Δικαστηρίου αυτές άγγιζαν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, αφού είχαν σχέση με άτομο πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία
  •  τα εθνικά δικαστήρια επικεντρώθηκαν στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο προσφεύγοντας αποσυνδεδεμένους από το πλαίσιό τους και ως εκ τούτου παρέλειψαν να συμπεριλάβουν στην εκτίμησή τους τη συμβολή της συνέντευξης του προσφεύγοντος σε ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και στον έλεγχο που θα έπρεπε να αναμένουν τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου του συμπαραστατούμενου 
  • όσον αφορά την ποινή που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχαν εξαιρετικές περιστάσεις που θα δικαιολογούσαν την επιβολή ποινής φυλάκισης

Ως εκ τούτου, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλέστηκαν τα εθνικά δικαστήρια για να δικαιολογήσουν την επέμβαση στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος δεν ήταν «προσήκοντες και επαρκείς» και ότι «η επέμβαση στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος δεν ήταν «αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία»». Για το λόγο αυτό έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος του προσφεύγοντος στην ελευθερία της έκφρασης και κρίθηκε ότι η Ελλάδα οφείλει να καταβάλει στον προσφεύγοντα 7.500 ευρώ για ηθική βλάβη και 1.210 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα. 

Στη συγκεκριμένη ωστόσο περίπτωση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος παραβιάστηκε. Οι εθνικές αρχές (εν προκειμένω τα ποινικά δικαστήρια) επέβαλαν στον προσφεύγοντα μία στερητική της ελευθερίας ποινή για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης χωρίς επαρκή αιτιολογία/δικαιολογία. Με τον τρόπο αυτό έλαβε χώρα μία επέμβαση  στο δικαίωμα της  ελευθερίας της έκφρασης του προσφεύγοντος, η οποία δεν ήταν αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία και ως εκ τούτου παραβιάστηκε το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.

Σοφία Παπαδήμα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ