ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Ο νόμος 5073/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
03 • 12 • 2023

Ζητήματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τη διαβούλευση και τις κατατεθείσες τροπολογίες δημιουργούν προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσον στο πλαίσιο του ν. 5073/2023 ακολουθήθηκαν οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Α. Η καλή νομοθέτηση συνδέεται με τις αρχές του κράτους δικαίου και της διαφάνειας. Προς διασφάλιση του σκοπού της καλής νομοθέτησης, διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη νομοπαρασκευαστική/νομοθετική διαδικασία και θέτουν ορισμένους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη σύνταξη, κατάθεση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου ή μίας τροπολογίας (βλ. μεταξύ άλλων τα άρθρα 7475 του Συντάγματος και τα άρθρα  85, 87, 88 και 101 του Κανονισμού της Βουλής). Επιπλέον, ο ν. 4622/2019 ρυθμίζει, μέσω των άρθρων 57 έως 64, ζητήματα νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και καλής νομοθέτησης.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελείτο από 49 άρθρα, τα οποία ρύθμιζαν ζητήματα σχετικά με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (Μέρος Β, άρθρα 3-24), τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα (Μέρος Γ, άρθρα 25-34), τα ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μέρος Δ, άρθρα 35-42) καθώς και ειδικότερες φορολογικές διατάξεις (Μέρος Ε, άρθρα 43-48). 

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι παρά τα όσα προβλέπει το άρθρο 61 του ν. 4622/2019 δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr η έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης.

2. Στις 28 Νοεμβρίου κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση το ως άνω σχέδιο νόμου, αποτελούμενο πλέον από 53 άρθρα.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως το υπό κρίση σχέδιο νόμου περιείχε κάποια άρθρα (και δη τα άρθρα 5, 9, 48 και 51) τα οποία δεν ανευρέθηκαν στο αντίστοιχο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση και ως εκ τούτου δεν φαίνεται να πέρασαν από το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

3. Στις 5 Δεκεμβρίου και ώρα 21:50 κατατίθεται η υπ’ αριθμ. 48/17/5-12-2023 τροπολογία. Η εν λόγω τροπολογία περιείχε 2 άρθρα, τα οποία ρύθμιζαν ζητήματα σχετικά με τις επιβατικές μεταφορές σε περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ καθώς και τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Την ίδια μέρα και ώρα 23:05 κατατίθεται η υπ’ αριθμ. 49/18/5-12-2023 τροπολογία. Η εν λόγω τροπολογία περιείχε 4 άρθρα, τα οποία ρύθμιζαν ζητήματα σχετικά με τους Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αποδόθηκε για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου, την στήριξη των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών καθώς και την αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων.  

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως και οι δύο ως άνω τροπολογίες: 

α) κατατέθηκαν το προηγούμενο βράδυ της έναρξης της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής και ως εκ τούτου είναι εκπρόθεσμες.

β) περιείχαν και διατάξεις που δεν σχετίζονταν άμεσα με κάποιο από τα αντικείμενα του σχεδίου νόμου και ως εκ τούτου είναι άσχετες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ένταξή τους στο Μέρος ΣΤ’ του νόμου, το οποίο έχει τον τίτλο «Άλλες επείγουσες διατάξεις».   

4. Στις 5 Δεκεμβρίου η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συντάσσει έκθεση με την οποία «προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόμου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, ως έχει»

To υπό κρίση σχέδιο νόμου συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής στις 6 και στις 7 Δεκεμβρίου και ψηφίζεται ο νόμος 5073/2023, έχοντας πλέον τον τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» και αποτελούμενος από 59 άρθρα.  

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου η Κυβέρνηση και η Βουλή οφείλουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και ψήφισης των νόμων να ακολουθούν τις αρχές της καλής νομοθέτησης και να εφαρμόζουν τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την προώθηση και τη διασφάλισή της. Και τούτο διότι η καλή νομοθέτηση συνδέεται με τις συνταγματικές αρχές της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου ενώ ταυτόχρονα με την εφαρμογή των κανόνων και των αρχών της αποφεύγονται φαινόμενα κακονομίας και πολυνομίας, τα οποία δεν συνάδουν με τις αρχές του κράτους δικαίου. 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η παραβίαση των κανόνων καλής νομοθέτησης φαίνεται να αποτελεί διαχρονικό και συστηματικό πρόβλημα.

Το πρόβλημα της μη υιοθέτησης των κανόνων και αρχών καλής νομοθέτησης φαίνεται να ανακύπτει και στο πλαίσιο του ν. 5073/2023. Ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια διαβούλευση και τις κατατεθείσες τροπολογίες αποτελούν ορισμένους από τους προβληματισμούς που τίθενται σε επίπεδο καλής νομοθέτησης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ