ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
Τέταρτος Κύκλος Αξιολόγησης | Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης
02 • 06 • 2022

Η Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης αξιολογεί τα μέτρα που έλαβαν οι Ελληνικές αρχές για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αξιολόγησης του Τέταρτου Κύκλου για την Ελλάδα, η οποία  καλύπτει την «Πρόληψη της διαφθοράς όσον αφορά σε βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς».

Η Έκθεση Αξιολόγησης του Τέταρτου Κύκλου για την Ελλάδα υιοθετήθηκε κατά την 68η Σύνοδο της Ολομέλειας της GRECO (19 Ιουνίου 2015) και δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης της Ελλάδας.

Η Έκθεση Συμμόρφωσης υιοθετήθηκε από την GRECO κατά την 77η Σύνοδο της Ολομέλειάς της (23 Ιουνίου 2017) και δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2018, κατόπιν έγκρισης της Ελλάδας (GrecoRC4(2017)20).

Η Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης υιοθετήθηκε από την GRECO κατά την 85η Σύνοδο της Ολομέλειάς της (24 Σεπτεμβρίου 2020) και δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020, κατόπιν έγκρισης της Ελλάδας. Όπως απαιτεί ο Εσωτερικός Κανονισμός της GRECO, οι Ελληνικές αρχές υπέβαλαν Έκθεση Κατάστασης των Πραγμάτων σχετικά με περαιτέρω μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων. Η εν λόγω έκθεση παραλήφθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021 και αποτέλεσε, μαζί με τις πρόσθετες πληροφορίες, τη βάση για την παρούσα Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης.

Η παρούσα Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων από την προηγούμενη, Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης (δηλαδή τις συστάσεις i, xi, xii, xiii, xiv, xvi, xvii και xix) και παρέχει μια συνολική αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης με αυτές τις συστάσεις.

Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ