ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΑΔΑΕ
31 • 12 • 2020

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις δράσεις, το έργο και τις πρωτοβουλίες της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη χρονική περίοδο από την 1.1.2020 έως 31.12.2020. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2020. Στην ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, οι ακροάσεις και οι διοικητικές κυρώσεις, τα περιστατικά ασφάλειας καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επίσης, αναφέρονται μεταξύ άλλων δραστηριότητες της ΑΔΑΕ όπως η συμβολή της στη συζήτηση για την κατάρτιση του προτεινόμενου Κανονισμού eprivacy, η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της και το επικοινωνιακό πρόγραμμα ενημέρωσης των ψηφιακών χρηστών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις της ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο προγραμματισμός δράσης της Αρχής για το έτος 2021.

Πηγή: adae.gr

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ