ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΕΣΡ
10 • 01 • 2018

Το ΕΣΡ λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αφενός μεν ως εγγυητής ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και του δικαιώματος σε ποιοτική ψυχαγωγία και πολυφωνική ενημέρωση, αφετέρου δε ως εποπτικός φορέας μιας σημαντικής, σε μέγεθος και σε κοινωνική σημασία, οικονομικής δραστηριότητας. Το ΕΣΡ, όπως και όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, λογοδοτούν ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Εντός του 2017 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων, το 2017 λειτουργούν 7 ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας. Από αυτούς οι 6 έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ μόνο 1 τηλεοπτικός σταθμός έχει μη ενημερωτικό. Επιπλέον, στο Μητρώο Επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 111 σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας, εκ των οποίων 92 ενημερωτικοί και 11 μη ενημερωτικοί.

Η ιδιωτική ραδιοφωνία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, κυρίως λόγω της αδυναμίας υλοποίησης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τη διαμόρφωση χαρτών συχνοτήτων και την αδειοδότηση. Στο Μητρώο Επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 921 ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν στις 31/12/2017 και σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός τους δεν έχει μεταβληθεί αξιόλογα από το 2016. Σχεδόν το 70% από αυτούς έχουν δηλώσει ως χαρακτήρα προγράμματος μη ενημερωτικό.

Στα στοιχεία πολιτικής πολυφωνίας του έτους 2017 αποτυπώνεται κυρίως η επικέντρωση του ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος στην κυβερνητική πολιτική. Τέλος, όπως έχει παρατηρηθεί και κατά τα προηγούμενα έτη, τα ποσοστά προβολής των μικρότερων κομμάτων σε αρκετές περιπτώσεις υπολείπονται της εκλογικής τους δύναμης.

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ