ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΑΔΑΕ
31 • 12 • 2017

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ παρουσιάζει τις δράσεις, το έργο και τις πρωτοβουλίες της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη χρονική περίοδο από την 1.1.2017 έως 31.12.2017.

Στο πρώτο κεφάλαιο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2017. Στην ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, οι ακροάσεις και οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επίσης, αναφέρονται άλλες δραστηριότητες της Αρχής, όπως η έκδοση σύστασης προς τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η διαβούλευση για την τροποποίηση του Κανονισμού για την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΑΔΑΕ, η συμμετοχή στελεχών της Αρχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και, τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο προγραμματισμός δράσης της ΑΔΑΕ για το 2018.

Πηγή: adae.gr

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ