ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 24 • 02 • 2022

Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημόσιων Συμβάσεων Περιόδου 2018 – 2020

pdf
Ενότητες
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημόσιων Συμβάσεων Περιόδου 2018 – 2020
24 • 02 • 2022

Σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 340 του ν. 4412/2016 και σε συνέχεια της έκδοσης της με αρ. πρωτ. 70362/24.06.2021 K.Y.A. του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2802/30.06.2021 και της διόρθωση αυτής στο ΦΕΚ Β 3488/30.07.2021, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων συνέταξε την έκθεση παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων περιόδου 2018 – 2020.

Η έκθεση συντάχθηκε με την συνδρομή φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Διοικητικό Εφετείο, την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, την Επιτροπή Ανταγωνισμού,  καθώς και με τη συνδρομή των υπόχρεων της ανωτέρω αναφερθείσας Κ.Υ.Α..

Η έκθεση περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες των δημοσίων συμβάσεων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31η Δεκεμβρίου 2020,  με κυριότερες αναφορές και στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με :

  • τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων,
  • την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
  • το επίπεδο της συμμετοχής ΜμΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
  • ποιοτικά στοιχεία προόδου στον τομέα των στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 340 του ν. 4412/2016, η έκθεση παρακολούθησης τίθεται στη διάθεση του κοινού με υποχρεωτική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αναρτάται μαζί με τις εκθέσεις των λοιπών Κ-Μ.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ