ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Έκθεση παρακολούθησης των δημόσιων συμβάσεων 2018-2020
20 • 01 • 2021

Η έκθεση συντάχθηκε με την συνδρομή φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες των δημοσίων συμβάσεων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020,  με κυριότερες αναφορές και στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με:

  • τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων,
  • την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
  • το επίπεδο της συμμετοχής ΜμΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
  • ποιοτικά στοιχεία προόδου στον τομέα των στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων.

Πηγή: eaadhsy.gr

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ