ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2020
20 • 01 • 2021

Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2020. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν:

  • στην θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ,
  • στην οργάνωση και λειτουργία του,
  • την δραστηριότητά του κατά το έτος 2020 όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής, αλλά και τον ρόλο του ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και το ελεγκτικό του έργο,
  • τον ασκούμενο στο ΑΣΕΠ έλεγχο από το Κοινοβούλιο και την Δικαιοσύνη.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΑΣΕΠ κατά το έτος 2020. Επιπλέον, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην πορεία του ΑΣΕΠ από ιδρύσεώς του μέχρι το 2019 και στις βασικότερες νομοθετικές εξελίξεις κατά το έτος 2020. Σε ξεχωριστή ενότητα παρατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, τις οποίες σχεδιάζει, διενεργεί και συμμετέχει το ΑΣΕΠ ή μέλη αυτού. Τέλος, περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του κατά το έτος αναφοράς.

Πηγή: asep.gr

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ