ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2019
20 • 01 • 2020

Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στηn λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2019. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν:

  • την θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ,
  • την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, την δραστηριότητά του κατά το έτος 2019 όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής,
  • τον ρόλο του ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
  • την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, καθώς και το ελεγκτικό έργο του ΑΣΕΠ αλλά και τον ασκούμενο σε αυτόν έλεγχο από το Κοινοβούλιο και την Δικαιοσύνη.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2019. Επιπλέον, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του ΑΣΕΠ από ιδρύσεώς του μέχρι το 2018 και στις βασικότερες νομοθετικές εξελίξεις κατά το έτος 2019, καθώς και σχετικές προτάσεις. Τέλος, περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του κατά το έτος αναφοράς.

Πηγή: asep.gr

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ