ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2017
20 • 01 • 2018

Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στην λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2017. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν:

  • την θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ,
  • την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, την δραστηριότητά του, κατά το έτος 2017, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σώματος,
  • το ρόλο του ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
  • την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών,
  • το ελεγκτικό έργο του ΑΣΕΠ και
  • τον ασκούμενο στο ΑΣΕΠ έλεγχο από το Κοινοβούλιο και την Δικαιοσύνη.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2017. Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του ΑΣΕΠ από ιδρύσεώς του μέχρι το 2016 και στις βασικότερες νομοθετικές εξελίξεις κατά το έτος 2017, καθώς και σχετικές προτάσεις. Τέλος, περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του ΑΣΕΠ κατά το έτος που αφορά η Έκθεση.

Πηγή: asep.gr

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ