ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΡΘΡΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 01 • 2018

Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2017 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2017 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
18 • 01 • 2018

Κατά το έτος 2017 εκδόθηκαν 2 αποφάσεις του ΕΔΔΑ, στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώθηκε η εκ μέρους της Ελλάδας παραβίαση των άρθρων 6 ή/και 13 της ΕΣΔΑ λόγω της υπερβολικής διάρκειας των διαδικασιών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. 

Το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή … εντός λογικής προθεσμίας …. επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως…». Η απαίτηση της διεξαγωγής/ολοκλήρωσης των (δικαστικών) διαδικασιών μέσα σε εύλογο χρόνο (δικαίωμα εύλογης διάρκειας της δίκης) αποτελεί μία από τις πτυχές του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών και οι αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έκδοση ή στην εκτέλεση των αποφάσεων προσβάλλουν το δικαίωμα του ατόμου σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και «ενδέχεται να υπονομεύουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου και να παρακωλύουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη». Ειδικά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας το δικαίωμα να δικαστεί κάποιος εντός ευλόγου χρόνου αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι κατηγορούμενοι δεν παραμένουν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα των ποινικών κατηγοριών που απαγγέλλονται εις βάρος τους.  Κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ  η «λογική» διάρκεια της διαδικασίας κρίνεται ανάλογα με τις πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης και με τη βοήθεια των ακόλουθων κριτηρίων: α) την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, β) τη συμπεριφορά των προσφευγόντων, γ) τη συμπεριφορά των αρμοδίων αρχών καθώς και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τους ενδιαφερόμενους. 

ια περισσότερες πληροφορίες για τα άρθρα 6 παρ. 1 και 13 βλ. μεταξύ άλλων: 1 (ιδίως σελ. 63 επ), 2 (σελ. 111 επ. και ιδίως σελ. 162 επ. και 178 επ.), 3, 4].

Το 2017 εκδόθηκαν 2 αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στο πλαίσιο των οποίων αναγνωρίστηκε ότι λόγω της υπερβολικής διάρκειας των ποινικών διαδικασιών η Ελλάδα παραβίασε τις διατάξεις της ΕΣΔΑ.

Ειδικότερα: 

1. Τον Οκτώβριο του 2017 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) στην υπόθεση Ντασταμάνη και λοιποί κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγών 36420/10, 3957/11, 35230/11, 21469/12, 2385/13, 75140/13).

Η υπόθεση προέκυψε από την άσκηση έξι προσφυγών και λόγω της ομοιότητάς τους, τόσο ως προς τα γεγονότα όσο και το πρόβλημα ουσίας που αυτές θέτουν, το ΕΔΔΑ έκρινε αναγκαίο να τις συνεκδικάσει και εξέδωσε μία απόφαση. 

Οι προσφεύγοντες παραπονέθηκαν για: α) την υπερβολική διάρκεια των ποινικών διαδικασιών και β) την έλλειψη πραγματικής προσφυγής στο εθνικό δίκαιο που να τους επιτρέπει να παραπονεθούν για το ανωτέρω ζήτημα. 

Η διάρκεια των διαδικασιών κυμαινόταν από 4 χρόνια και πάνω από 7 μήνες για έναν βαθμό δικαιοδοσίας έως και 9 χρόνια και 1 μήνα περίπου για 3 βαθμούς δικαιοδοσίας, όπως η διάρκεια αυτή προσδιορίζεται επακριβώς για κάθε προσφεύγοντα/ουσα σε πίνακα εντός της απόφασης. 

Το ΕΔΔΑ αφού εξέτασε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ενώπιόν του και δεν βρήκε κάποιο ειδικότερο λόγο να αποκλίνει από την προηγούμενη νομολογία του επί παρόμοιων ζητημάτων, έκρινε πως α) η διάρκεια των επίδικων διαδικασιών ήταν υπερβολική, δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της «λογικής προθεσμίας» και ως εκ τούτου παραβιάστηκε το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και β) κατά το χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης απουσίαζε από το εθνικό δίκαιο προσφυγή να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν την επικύρωση του δικαιώματός τους να εξεταστεί η υπόθεσή τους εντός εύλογης προθεσμίας και ως εκ τούτου παραβιάστηκε το άρθρο 13 της ΕΣΔΑ.

2. Τον Νοέμβριο του 2017 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) στην υπόθεση Firat κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 46005/11). 

Ο προσφεύγων παραπονέθηκε (μεταξύ άλλων) για: α)  τη υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που διεξήχθη εναντίον του και β) την έλλειψη πραγματικής προσφυγής στο εθνικό δίκαιο που να του επιτρέπει να παραπονεθεί για το ανωτέρω ζήτημα.

Το ΕΔΔΑ αφού υπογράμμισε α) ότι η επίδικη διαδικασία διήρκησε λίγο περισσότερο από 4 χρόνια για δύο βαθμούς δικαιοδοσίας [δηλαδή από τις 22-3-2008 (ημερομηνία σύλληψης του προσφεύγοντος) έως τις 7-6-2012 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου)] και β) πως μετά την εξέταση όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν ενώπιόν του δεν βρήκε κάποιο ειδικότερο λόγο να αποκλίνει από την προηγούμενη νομολογία του επί παρόμοιων ζητημάτων, έκρινε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση: i) του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ λόγω της υπερβολικής διάρκειας της επίδικης δίκης και ii) του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ καθώς ο προσφεύγων δεν διέθετε πραγματική προσφυγή που να του επιτρέπει την κύρωση του δικαιώματός του να εκδικαστεί η υπόθεσή του εντός λογικής προθεσμίας.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ