ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 20 • 06 • 2021

Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
20 • 06 • 2021

Στις 3 Ιουνίου 2021 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης opengov.gr το σχέδιο νόμου για τη διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολούθησε το υπουργείο παραβίασε τους κανόνες για τη δημόσια διαβούλευση και την καλή νομοθέτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2, 3 & 4 του νόμου για το Επιτελικό Κράτος (ν. 4622/2019 – ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019), «η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο εβδομάδες» και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να συντμηθεί σε μία εβδομάδα «για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση» που «αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο στον οποίο έλαβε χώρα η διαβούλευση». 

Στις 3 Ιουνίου 2021 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης νομοσχέδιο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες συναφείς διατάξεις». 

Από τα παραπάνω φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι για τις ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πρώτο νομοσχέδιο, αλλά ενσωματώθηκαν στο δεύτερο, θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία για τη διαβούλευση. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε και το υπουργείο παραβίασε τη σχετική νομοθεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας καθόρισε ως διάρκεια για τη δεύτερη διαβούλευση το διάστημα της μίας εβδομάδα. Η νομοθεσία προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το αρμόδιο υπουργείο θα έχει «επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» για τη σύντμηση της διαβούλευσης, τους οποίους θα αναφέρει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα opengov.gr μετά το πέρας της διαδικασίας. Ωστόσο, από τη μελέτη του υλικού του υπουργείου στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, προκύπτει ότι ούτε την παραπάνω έκθεση ανήρτησε, ούτε την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, κείμενα πρέπει πάντα να συνοδεύουν το νομοσχέδιο, αποσιωπώντας τους «επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» για τους οποίους συντμήθηκε η διαβούλευση και περιορίζοντας από την Κοινωνία των Πολιτών τη δυνατότητα να τοποθετηθεί για σημαντικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ούτε στην πρώτη διαβούλευση αναρτήθηκε από το υπουργείο η αναγκαία Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου η κυβέρνηση ακολουθεί απαρέγκλιτα τους κανόνες καλής νομοθέτησης, αφού με αυτόν τον τρόπο τεκμαίρεται η βελτίωση του νομοθετικού έργου και αντιμετωπίζονται αρνητικές συνέπειες από πρακτικές κακής νομοθέτησης (όπως, για παράδειγμα, η πολυνομία και το δυσνόητο των διατάξεων που διαχρονικά ταλανίζουν την ελληνική νομοθεσία).

Ακόμη, η εφαρμογή των κανόνων καλής νομοθέτησης συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και το νόμο, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση συμμορφώνεται στη νομοθεσία και εδραιώνεται η δημοκρατική αρχή που θέλει πολίτες και φορείς δημόσιας εξουσίας ίσους απέναντι στον νόμο. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τη δημόσια διαβούλευση, η θεσμοθέτηση της οποίας επιτρέπει στην Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση κανόνων που διέπουν μια δημοκρατική κοινωνία. 

Ωστόσο, εν προκειμένω το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν εφάρμοσε τους κανόνες που αφορούν στη σύντμηση της διάρκειας της διαβούλευσης, περιορίζοντας τη δυνατότητα των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, θέμα που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ