ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Μένια Παρασκευοπούλου
O νόμος 5082/2024 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης.
18 • 01 • 2024

Ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με τις κατατεθείσες τροπολογίες δημιουργούν προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσον στο πλαίσιο του ν. 5082/2024 ακολουθήθηκαν οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Α. Η καλή νομοθέτηση συνδέεται με τις αρχές του κράτους δικαίου και της διαφάνειας. Προς διασφάλιση του σκοπού της καλής νομοθέτησης, διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη νομοπαρασκευαστική/νομοθετική διαδικασία και θέτουν ορισμένους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη σύνταξη, κατάθεση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου ή μίας τροπολογίας (βλ. μεταξύ άλλων τα άρθρα 74, 75 του Συντάγματος και τα άρθρα  85, 87, 88 και 101 του Κανονισμού της Βουλής). Επιπλέον, ο ν. 4622/2019 ρυθμίζει, μέσω των άρθρων 57 έως 64, ζητήματα νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και καλής νομοθέτησης.

Με βάση τους γενικούς αυτούς κανόνες και το άρθρο 59 παρ. 5 του ν. 4622/2019 εκδόθηκε το 2020 το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας, στο οποίο αναλύονται και εξειδικεύονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

2. Στις 10/01/2024 κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση το ως άνω σχέδιο νόμου, έχοντας μεν τον ίδιο τίτλο («Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης») αλλά αποτελούμενο πλέον από 40 άρθρα. 

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως το υπό κρίση σχέδιο νόμου περιείχε κάποια  άρθρα (βλ. μεταξύ άλλων  άρθρα 6, 8, 28 και 33 έως 37 του υπό κρίση σχεδίου νόμου) τα οποία δεν ανευρέθηκαν στο αντίστοιχο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση. Μερικά από τα εν λόγω άρθρα μάλιστα, εντάχθηκαν σε ξεχωριστό μέρος του σχεδίου νόμου (Κεφάλαιο Ζ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) χωρίς, ωστόσο, να παρεκκλίνουν από την θεματική των υπολοίπων διατάξεων και συνολικά του σχεδίου νόμου.

3. Στις 17/01/2024 και ώρα 20:45  κατατίθεται η υπ’ αριθμ. 72/2 17.1.2024 τροπολογία από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εν λόγω τροπολογία περιείχε 4 άρθρα, τα οποία ρύθμιζαν ζητήματα σχετικά με τον εξορθολογισμό και την διαφάνεια των τιμών, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας e-katanalotis καθώς και την  πρόσβαση απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε μονάδες αιμοκάθαρσης και την παράταση της διάρκειας συμβάσεων εργασίας  ορισμένου χρόνου σε προσωπικό δομων ψυχικής υγείας εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας.

Την ίδια μέρα και ώρα 21:40 κατατίθεται η υπ’ αριθμ. 73/3 17.1.2024 τροπολογία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η εν λόγω τροπολογία αποτελείτο απο 5 άρθρα τα οποία περιείχαν ρυθμίσεις που σχετίζονταν, μεταξύ άλλων, με το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του, τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής καθώς και τη φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως οι ως άνω τροπολογίες: α) κατατέθηκαν το προηγούμενο βράδυ της ψήφισης του νόμου και ως εκ τούτου είναι εκπρόθεσμες και β) περιείχαν διατάξεις που δεν σχετίζονταν με κάποιο τρόπο με κάποιο από τα ζητήματα που ρύθμιζε το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση ή το σχέδιο νόμου που εισήχθη προς ψήφιση (δηλαδή την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και ως εκ τούτου είναι άσχετες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται δε, και απο την συμπερίληψη των άρθρων των παραπάνω τροπολογιών σε ξεχωριστό μέρος του σχεδίου νόμου (Μέρος Β’) το οποίο έχει τον τίτλο ‘‘Λοιπές επείγουσες διατάξεις’’.

4. Στις 17/01/2024  η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συντάσσει έκθεση με την οποία «προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόμου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, ως έχει».

Στις 18/01/2024 το υπό κρίση σχέδιο νόμου συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίζεται ο νόμος 5082/2023, έχοντας πλέον τον τίτλο «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» και αποτελούμενος από 49 άρθρα.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου η Κυβέρνηση και η Βουλή οφείλουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και ψήφισης των νόμων να ακολουθούν τις αρχές της καλής νομοθέτησης και να εφαρμόζουν τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την προώθηση και τη διασφάλισή της. Και τούτο διότι η καλή νομοθέτηση συνδέεται με τις συνταγματικές αρχές της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου ενώ ταυτόχρονα με την εφαρμογή των κανόνων και των αρχών της αποφεύγονται φαινόμενα κακονομίας και πολυνομίας, τα οποία δεν συνάδουν με τις αρχές του κράτους δικαίου.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η παραβίαση των κανόνων καλής νομοθέτησης φαίνεται να αποτελεί διαχρονικό και συστηματικό πρόβλημα.

Το πρόβλημα της μη υιοθέτησης των κανόνων και αρχών της καλής νομοθέτησης φαίνεται να ανακύπτει και στο πλαίσιο του ν. 5082/2024, όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την κατάθεση (και ψήφιση) εκπρόθεσμων και άσχετων τροπολογιών.

Μένια Παρασκευοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ