ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 07 • 2022

Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
27 • 07 • 2022

Στις 6-7-2022 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήρτησε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου που περιελάμβανε μεταξύ άλλων διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Ορίζοντας, ωστόσο, ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18-7-2022 και μη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να συντμηθεί η περίοδος διαβούλευσης δεν ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζει ο ν. 4622/2019 και τους κανόνες καλής νομοθέτησης.

Τα άρθρα 57 επ. του νόμου 4622/2019 περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ως άνω νόμου: «…2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες…3. Η διαβούλευση μπορεί να συντμηθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα ή να επιμηκυνθεί για μία (1) ακόμη εβδομάδα, με εισήγηση του οικείου Υπουργού και έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση. 4. Η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης… Η έκθεση εντάσσεται στην τελική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του άρθρου 62 του παρόντος και συνοδεύει τη ρύθμιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο στον οποίον έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια». Όπως αναφέρει δε, το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας η δημόσια διαβούλευση «δεν αποτελεί απλώς μια αναγκαία τυπική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας» που υπηρετεί τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως μεταξύ άλλων τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια (βλ. σελ. 13-14).

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως: α) στην ιστοσελίδα του opengov.gr δεν έχει αναρτηθεί η έκθεση διαβούλευσης, β) ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά τη διαβούλευση ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την εισαγωγή του για ψήφιση (βλ. ν. 4964/2022) ανευρέθηκε κάποια τεκμηρίωση (ή έστω αναφορά) του λόγου για τον οποίο αποφασίστηκε ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων, γ) πολλά από τα σχόλια της διαβούλευσης ανέφεραν ότι δεν είναι επαρκής ο χρόνος διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο και πως η διαβούλευση είναι προσχηματική και προς απάντηση αυτών στις σελίδες 88 και 111 της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται ότι «Πολλά σχόλια αφορούν σε πρόταση μεταβολής της προθεσμίας της Διαβούλευσης, το οποίο ήδη ικανοποιήθηκε καθώς δόθηκε εύλογη παράταση». Από τα αναφερόμενα, ωστόσο, στην ιστοσελίδα opengov.gr δεν προκύπτει ότι δόθηκε παράταση στην  περίοδο διαβούλευσης, η οποία σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται και παραπάνω, ήταν μικρότερη των 14 ημερών. 

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η καλή νομοθέτηση αποτελεί σκοπό συνταγματικού επιπέδου και συνδέεται με την αρχή του κράτους δικαίου.

Το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (άρθρα 57 επ.) περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση, οι οποίοι εξειδικεύονται και μέσω των αναφερομένων στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η διαβούλευση διαρκεί 2 εβδομάδες και τυχόν σύντμηση της εν λόγω περιόδου διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους. 

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όρισε πως η περίοδος διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» θα είναι (σχεδόν) 12 ημέρες, χωρίς να αιτιολογεί (ή έστω να αναφέρει) τον λόγο για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η εν λόγω σύντμηση της περιόδου διαβούλευσης. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ