ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 02 • 2023

Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Φεβρουάριος 2023

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Φεβρουάριος 2023
27 • 02 • 2023

Στις 15-02-2023 το Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές- Ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944». Ορίζοντας, ωστόσο, ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 27-02-2023 και μη τεκμηριώνοντας επαρκώς τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να συντμηθεί η περίοδος διαβούλευσης, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο ν. 4622/2019 και οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Τα άρθρα 57 επ. του νόμου 4622/2019 περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ως άνω νόμου: «…2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες…

Ταυτόχρονα τυχόν σύντμηση της χρονικής περιόδου διαβούλευσης λαμβάνει χώρα «μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» (βλ. σελ. 68).

Στις 21:10 της 15ης Φεβρουαρίου 2023 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήρτησε στην ιστοσελίδα opengov.gr το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές- Ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944», θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση. Ορίστηκε δε, ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 16:00 της 27ης Φεβρουαρίου 2023, ήτοι 12 (σχεδόν) ημέρες αργότερα.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι: α) δεν ανευρέθηκε κάποια αναφορά περί του λόγου για τον οποίο αποφασίστηκε η σύντμηση της προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά τη διαβούλευση, β) στην ιστοσελίδα opengov.gr δεν έχει αναρτηθεί η έκθεση διαβούλευσης, γ) οι διατάξεις του υπό κρίση νομοσχεδίου εισήχθησαν προς ψήφιση και ψηφίστηκαν ως Ενότητα Β’ του ν. 5037/2023,  δ) στη σελίδα 58 της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την εισαγωγή του για ψήφιση αναφερόταν ότι: «Η πλειοψηφία των σχολίων αφορούσαν τη παράταση του χρόνου διαβούλευσης το οποίο ωστόσο δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί, καθώς προκρίθηκε η συνένωση των επιμέρους αναρτηθέντων σε δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμων του Υπουργείου, σε ένα ενιαίο, ενόψει του κοινού κορμού τους (ζητήματα που αφορούν την ενέργεια), ο οποίος επιτάσσει την άμεση ψήφισή τους, δεδομένου ότι με τις υπόλοιπες ενότητες του νομοσχεδίου διακυβεύεται ορόσημο του RRF και η εμπρόθεσμη ενσωμάτωση ενωσιακών Οδηγιών. Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε δυνατότητα επέμβασης είναι εξαιρετικά περιορισμένη». 

Τα ζητήματα που θίγονται στην ως άνω αναφορά δεν μπορούν, ωστόσο, να θεωρηθούν ως «επαρκώς τεκμηριωμένοι λόγοι» ή να εκληφθούν ως «απολύτως εξαιρετική περίπτωση» δυνάμενα να αιτιολογήσουν τη σύντμηση του χρόνου δημόσιας διαβούλευσης. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο παρενθετικά πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για την ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ)2019/944 και (ΕΕ)2018/2001 [βλ. INFR(2021)0037 και INFR(2021)0209 αντίστοιχα κάνοντας αναζήτηση σε 1).  

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η καλή νομοθέτηση αποτελεί σκοπό συνταγματικού επιπέδου και συνδέεται με την αρχή του κράτους δικαίου.

Το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (άρθρα 57 επ.) περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση, οι οποίοι εξειδικεύονται και μέσω των αναφερομένων στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η διαβούλευση διαρκεί 2 εβδομάδες και τυχόν σύντμηση της εν λόγω περιόδου διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όρισε πως η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές- Ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944» θα είναι (σχεδόν) 12 ημέρες, χωρίς να τεκμηριώνεται επαρκώς ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η εν λόγω σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ