ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 16 • 02 • 2023

Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Φεβρουάριος 2023

Η συντακτική ομάδα του Govwatch
Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Φεβρουάριος 2023
16 • 02 • 2023

Στις 16-2-2023 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήρτησε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». Ορίζοντας, ωστόσο, ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 27-2-2023 και μη τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να συντμηθεί η περίοδος διαβούλευσης δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο νόμος 4622/2019 και οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Τα άρθρα 57 επόμενα του νόμου 4622/2019 περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τις αρχές της καλής νομοθέτησης.

Όπως αναφέρει το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας η δημόσια διαβούλευση «δεν αποτελεί απλώς μια αναγκαία τυπική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας» που υπηρετεί τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως μεταξύ άλλων τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια (βλ. σελ. 13-14). Ταυτόχρονα, τυχόν σύντμηση της χρονικής περιόδου διαβούλευσης λαμβάνει χώρα «μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» (βλ. σελ. 68).

Στις 16-2-2023 και ώρα 13.00 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήρτησε στην ιστοσελίδα opengov.gr το σχέδιο νόμου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής», θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση.

Ορίστηκε δε, ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 27-2-2023, ήτοι 11 ημέρες αργότερα. Ωστόσο, σημειώνεται πως στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά τη διαβούλευση, δεν ανευρέθηκε κάποια τεκμηρίωση (ή έστω αναφορά) του λόγου για τον οποίο αποφασίστηκε ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων.

Παράλληλα, δεν έχει αναρτηθεί η έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα opengov.gr. Η μόνη δε αναφορά στο ζήτημα της προθεσμίας της διαβούλευσης εντοπίζεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνόδευε το σχέδιο νόμου κατά την εισαγωγή του προς ψήφιση  (βλ. σελ. 58 του ως άνω αρχείου και εν γένει νόμο 5037/2023) και έχει ως εξής: «Η πλειοψηφία των σχολίων αφορούσαν την παράταση του χρόνου διαβούλευσης το οποίο ωστόσο δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί, καθώς προκρίθηκε η συνένωση των επιμέρους αναρτηθέντων σε δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμων του Υπουργείου, σε ένα ενιαίο, ενόψει του κοινού κορμού τους (ζητήματα που αφορούν την ενέργεια), ο οποίος επιτάσσει την άμεση ψήφισή τους, δεδομένου ότι με τις υπόλοιπες ενότητες του νομοσχεδίου διακυβεύεται ορόσημο του RRF και η εμπρόθεσμη ενσωμάτωση ενωσιακών Οδηγιών. Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε δυνατότητα επέμβασης είναι εξαιρετικά περιορισμένη».

Η αναφορά αυτή, υπό τη μορφή απάντησης σε σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης που δεν υιοθετήθηκαν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά απολύτως εξαιρετική περίπτωση ή ότι τεκμηριώνει επαρκώς την σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης, ειδικά αφ’ ης στιγμής είχε ήδη παρέλθει η προθεσμία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και 2019/944. Σε κάθε περίπτωση, στο σημείο αυτό γίνεται λόγος για την μη δυνατότητα παράτασης χωρίς καμία αναφορά στο γιατί εξαρχής αποφασίστηκε να συντμηθεί η προθεσμία. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η καλή νομοθέτηση αποτελεί σκοπό συνταγματικού επιπέδου και συνδέεται με την αρχή του κράτους δικαίου.

Το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (άρθρα 57 επόμενα) περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση, οι οποίοι εξειδικεύονται και μέσω των αναφερομένων στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η διαβούλευση διαρκεί 2 εβδομάδες και τυχόν σύντμηση της εν λόγω περιόδου διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όρισε πως η περίοδος διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» θα είναι 11 ημέρες, χωρίς να αιτιολογείται νόμιμα ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η εν λόγω σύντμηση της περιόδου διαβούλευσης.

Η συντακτική ομάδα του Govwatch
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ