ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 10 • 2022

Μη ανάρτηση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων από την Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη ανάρτηση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων από την Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
26 • 10 • 2022

Παρά την υποχρέωση υποβολής και ανάρτησης των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που θεσπίζει για όλα τα όργανα ελέγχου το άρθρο 3Α του ν. 3213/2003, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας της Γ’ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η τελευταία ετήσια έκθεση που αναρτήθηκε είναι αυτή για το έτος 2013. 

Α. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3α του ν. 3213/2003«Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων της κατά το προηγούμενο έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ’ ελάχιστο ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα μέτρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, με στατιστική απεικόνιση αυτών. Η έκθεση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της, όπου και παραμένει αναρτημένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υποχρέωση υποβολής έκθεσης, με το ίδιο περιεχόμενο και με την ίδια προθεσμία υποβολής και ανάρτησης έχουν όλα τα αρμόδια όργανα τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης». 

 

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3213/2003 ένα από τα όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (εφ’ εξής Αρχή). Το εν λόγω όργανο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του πόθεν έσχες μίας πληθώρας κατηγοριών υπόχρεων, όπως μεταξύ άλλων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής (περ. στ΄ άρθρου 1), του διοικητή και των υποδιοικητών της ΕΥΠ (περ. ζ’ άρθρου 1), των Προέδρων και των μελών των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών (περ. ια’ άρθρου 1), των ιδιοκτητών, μετόχων, εταίρων κοκ εταιριών ή επιχειρήσεων που έχουν την άδεια ή την εκμετάλλευση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών (περ. ιη’ άρθρου 1), των δημοσιογράφων (περ. κ’ άρθρου 1), των ιατρών διευθυντών του ΕΣΥ (περ. κα’ άρθρου 1), των προέδρων και των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών (περ. κβ’ άρθρου 1), του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και των προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων ή διαχειριστών των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα που μετέχουν σε τέτοιου είδους συμπράξεις (περ. λδ’ άρθρου 1), των προσώπων που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημοσίων έργων ή μελετών (περ. λη’ άρθρου 1), των ιδιοκτητών, εταίρων κοκ ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις (περ. λθ’ άρθρου 1), των προέδρων και των διαχειριστών ΜΚΟ που επιχορηγούνται από το κράτος (περ. μστ’ άρθρου 1)  κ.α..

Παρά την υποχρέωση υποβολής και ανάρτησης των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπει το άρθρο 3Α του ν. 3213/2003, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της Αρχής, η τελευταία ετήσια έκθεση της Γ’ Μονάδας φαίνεται να αφορά το έτος 2013.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι κατά την άποψη της Αρχής οι σχετικές υποχρεώσεις της Μονάδας Γ εξαντλούνται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 παρ. 4 στοιχ. στ’ του ν. 4557/2018 στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και στην υποβολή της στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καθώς και στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών (βλ. περισσότερα στο σχετικό άρθρο του vouliwatch).  

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ενδυνάμωση της δημοκρατίας αποτελούν ορισμένους από τους σκοπούς που εξυπηρετούνται μέσω της πρόβλεψης της υποχρέωσης συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες.

Η περαιτέρω διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών αφενός και η λογοδοσία των οργάνων που διενεργούν τους ελέγχους πόθεν έσχες αφετέρου διασφαλίζεται μέσω της υποχρέωσης που θέτει το άρθρο 3Α του ν. 3213/2003 στα όργανα ελέγχου να υποβάλλουν και να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων τους.

Όπως φαίνεται, ωστόσο, από την ιστοσελίδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η τελευταία ετήσια έκθεση της Γ’ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής που έχει αναρτηθεί είναι αυτή του 2013.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ