ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης για τον Κώδικα Μετανάστευσης
29 • 03 • 2023

Στις 7 Μαρτίου 2023 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανήρτησε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης». Ορίζοντας, ωστόσο, ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Μαρτίου  και μη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να συντμηθεί η περίοδος διαβούλευσης δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο ν. 4622/2019 και οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Τα άρθρα 57 επ. του νόμου 4622/2019 περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ως άνω νόμου:

«δεν αποτελεί απλώς μια αναγκαία τυπική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας» που υπηρετεί τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως μεταξύ άλλων τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια (βλ. σελ. 13-14). Ταυτόχρονα, τυχόν σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης λαμβάνει χώρα «μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» (βλ. σελ. 68).

Στις 14:25 της 7ης Μαρτίου 2023 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανήρτησε στην ιστοσελίδα opengov.gr  το σχέδιο νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης», θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση. Ορίστηκε δε, ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10:00 της 14ης Μαρτίου 2023, ήτοι 7 (σχεδόν)  ημέρες αργότερα.

Ωστόσο, ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά τη διαβούλευση ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την εισαγωγή του για ψήφιση   (βλ. ν. 5038/2023) ανευρέθηκε κάποια τεκμηρίωση (ή έστω αναφορά) του λόγου για τον οποίο αποφασίστηκε  ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων.

Σημειώνεται τέλος, ότι: α) στην ιστοσελίδα του opengov.gr δεν έχει αναρτηθεί (παρά τις επιταγές του ν.4622/2019) η έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, β) το ζήτημα της ανεπίτρεπτης σύντμησης της προθεσμίας διαβούλευσης για ένα τόσο εκτεταμένο (αποτελούμενο από 180 άρθρα) και σημαντικό νομοσχέδιο σχολιάστηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης (βλ. τα σχόλια που αποτυπώνονται σε σελ. 49, 51, 56 και 68 της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης) και γ) αρχές, οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες προέβησαν σε εκτενείς παρατηρήσεις επί της ουσίας του νομοσχεδίου, σχολιάζοντας τα προβληματικά στοιχεία ή/και τις ελλείψεις του (βλ. μεταξύ άλλων 1, 2, 3, 4, 5).

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η καλή νομοθέτηση αποτελεί σκοπό συνταγματικού επιπέδου και συνδέεται με την αρχή του κράτους δικαίου.

Το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (άρθρα 57 επ.) περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση, οι οποίοι εξειδικεύονται και μέσω των αναφερομένων στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η διαβούλευση διαρκεί 2 εβδομάδες και τυχόν σύντμηση της εν λόγω περιόδου διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους. 

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όρισε πως η περίοδος διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης» θα είναι (σχεδόν) 7 ημέρες, χωρίς να αιτιολογείται (ή έστω να αναφέρεται) ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η εν λόγω σύντμηση της περιόδου διαβούλευσης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ