ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Κατερίνα Ταβλαδωράκη
Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Υγείας – Μάρτιος 2023
17 • 03 • 2023

Στις 17-03-2023 το Υπουργείο Υγείας ανήρτησε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών». Ορίζοντας, ωστόσο, ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29-03-2023 και μη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να συντμηθεί η περίοδος διαβούλευσης δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο ν. 4622/2019 και οι κανόνες καλής νομοθέτησης. 

Τα άρθρα 57 επ. του νόμου 4622/2019 περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τις αρχές της καλής νομοθέτησης.

Όπως αναφέρει δε, το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας η δημόσια διαβούλευση «δεν αποτελεί απλώς μια αναγκαία τυπική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας» που υπηρετεί τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως μεταξύ άλλων τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια (βλ. σελ. 13-14). Ταυτόχρονα τυχόν σύντμηση της χρονικής περιόδου διαβούλευσης λαμβάνει χώρα «μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» (βλ. σελ. 68).

Στις 08:00 της 17ης-03-2023 το Υπουργείο Υγείας  ανήρτησε στην ιστοσελίδα του opengov.gr το σχέδιο νόμου «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών», θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση. Ορίστηκε δε, ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 08:00 της 29ης-03-2023, ήτοι 12 ημέρες αργότερα. Ωστόσο, ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά τη διαβούλευση  ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την εισαγωγή του για ψήφιση  (βλ. ν. 5041/2023)  ανευρέθηκε κάποια τεκμηρίωση (ή έστω αναφορά) του λόγου για τον οποίο αποφασίστηκε  ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων. 

 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η καλή νομοθέτηση αποτελεί σκοπό συνταγματικού επιπέδου και συνδέεται με την αρχή του κράτους δικαίου.

Το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (άρθρα 57 επ.) περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση, οι οποίοι εξειδικεύονται και μέσω των αναφερομένων στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η διαβούλευση διαρκεί 2 εβδομάδες και τυχόν σύντμηση της εν λόγω περιόδου διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους. 

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Υπουργείο Υγείας όρισε πως η περίοδος διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών» θα είναι 12 ημέρες, χωρίς να αιτιολογείται (ή έστω να αναφέρεται) ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η εν λόγω σύντμηση της περιόδου διαβούλευσης.

Κατερίνα Ταβλαδωράκη
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ