ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μένια Παρασκευοπούλου 10 • 07 • 2023

Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών – Ιούλιος 2023

Μένια Παρασκευοπούλου
Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών – Ιούλιος 2023
10 • 07 • 2023

Στις 10/07/2023 το Υπουργείο Εσωτερικών ανήρτησε προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού». Ορίζοντας ωστόσο, ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17/07/2023 και μη αιτιολογώντας επαρκώς την απόφαση να συντμηθεί η περίοδος διαβούλευσης δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο ν. 4622/2019 και οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Τα άρθρα 57 επ. του νόμου 4622/2019 περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τις αρχές της καλής νομοθέτησης.

Όπως αναφέρει το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας η δημόσια διαβούλευση «δεν αποτελεί απλώς μια αναγκαία τυπική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας» που υπηρετεί τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως μεταξύ άλλων τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια (βλ. σελ. 13-14). Ταυτόχρονα τυχόν σύντμηση της χρονικής περιόδου διαβούλευσης λαμβάνει χώρα «μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους» (βλ. σελ. 68).

Στις 18:00 της 10/07/2023 το Υπουργείο Εσωτερικών ανήρτησε στην ιστοσελίδα opengov.gr το σχέδιο νόμου «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού» θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση. Ορίστηκε δε, ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8:00 της 17/07/2023, ήτοι (σχεδόν) 7 ημέρες αργότερα. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως: 

α) ούτε στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα opengov.gr  ούτε στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την εισαγωγή του προς ψήφιση (βλ.ν.5044/2023) γίνεται κάποια αναφορά στη σύντμηση της προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης ή στους λόγους για τους οποίους λήφθηκε η εν λόγω απόφαση και 

β) στην αναλυση συνεπειων ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά τη διαβούλευση και συγκεκριμένα στο πεδίο που αφορά την συνεργασία με άλλα υπουργεία και υπηρεσίες αναφέρεται πως «Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς κοινοβουλευτικής διαβούλευσης κατά το διάστημα Απριλίου και Μαΐου 2021». Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκώς τεκμηριωμένος ή απολύτως εξαιρετικός λόγος που να μπορεί να δικαιολογήσει την σύντμηση της προθεσμίας της διαβούλευσης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το πεδίο στο οποίο έχει καταγραφεί. 

Πού εντοπίζεται το Πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η καλή νομοθέτηση αποτελεί σκοπό συνταγματικού επιπέδου και συνδέεται με την αρχή του κράτους δικαίου.

Το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (άρθρα 57 επ.) περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση, οι οποίοι εξειδικεύονται και μέσω των αναφερομένων στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η διαβούλευση διαρκεί 2 εβδομάδες και τυχόν σύντμηση της εν λόγω περιόδου διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών όρισε πως η περίοδος διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού» θα είναι (σχεδόν) 7 ημέρες, χωρίς να ακολουθούνται τα όσα ορίζει ο ν. 4622/2019 και να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η εν λόγω σύντμηση της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης.

Μένια Παρασκευοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ